تحلیل استنادی ماخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاههای شهید چمران اهواز, تهران, شیراز وتحلیل استنادی ماخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاههای شهید چمران اهواز, تهران, شیراز و فردوسی مشهد (1367 تا 1377)
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1378
پدیدآور: محمدعلی کریمیان مزیدی استاد راهنما: جعفر مهرداد
دانشگاه شیراز
چکیده
در این تحقیق, 211 پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری که در فاصله سالهای 1367 تا 1377 در دانشگاه‌های شهید چمران اهواز, تهران, شیراز و فردوسی مشهد ارائه شده, مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف این تحقیق, شناسایی نویسندگان, کتابها و نشریات ادواری پر استفاده, میانگین تعداد استناد برای هر پایان‌نامه, میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی: تعیین الگوی نویسندگی مقالات نشریات ادواری و تعیین نیم عمر منابع رشته آبیاری می‌باشد, برای این کار 7827 استناد بکار رفته در این پایان‌نامه‌ها استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع چهار دانشگاه, نشریات ادواری عمده‌ترین منبع مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری در نوشتن پایان‌نامه‌های تحصیلی به حساب می‌آید, به نحوی که 3416 استناد (43/7 درصد) از مجموع استنادها به نشریات ادواری, 2335 استناد (29/8 درصد) به کتابها, 901 استناد (11/5 درصد) به گزارشها و 1147 استناد (15 درصد) به دیگر مواد از قیبل مقاله‌های کنفرانس‌ها, پایان‌نامه‌ها, نشریه‌های فنی و ... بوده است . در این تحقیق فهرست رتبه‌بندی شده نویسندگان, کتابها و نشریات ادواری پر استفاده در قالب جدولهای جداگانه ارائه شده است . نتایج و یافته‌ها در رابطه با الگوی نویسندگی مقالات نشریات ادواری حاکی از این مساله است که روحیه همکاری نزد نویسندگان مقالات فارسی در مقایسه با نویسندگان مقالات لاتین بسیار پایین است به نحوی که 67/3 درصد از مقالات نشریات فارسی دارای یک نویسنده می‌باشد, حال آنکه حدود 62 درصد از مقالات نشریات لاتین دارای دو یا بیش از دو نویسنده می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیم عصر منابع رشته آبیاری در چهار دانشگاه مذکور از 10/5 تا 14/1 سال متفاوت می‌باشد که بهترین وضعیت با 10/5 سال از دانشگاه تهران می‌باشد. در مورد زبان منابع مورد استناد نتایج حاصله نشان‌دهنده این است که 70 درصد از منابع مورد استناد را منابع زبان انگلیسی تشکیل می‌دهد و 30 درصد بقیه متعلق به زبان فارسی است , در این جا بیشترین میزان استفاده از منابع انگلیسی متعلق به دانشگاه شیراز با 84/7 درصد کمترین میزان متعلق به دانشگاه تهران با 59 درصد می‌باشد. همچنین میانگین تعداد استناد برای هر پایان‌نامه در مجموع 38 استناد است . که بالاترین میانگین از آن دانشگاه فردوسی مشهد با 70/6 استناد و کمترین تعداد استناد متعلق به دانشگاه تهران با 26/9 استناد برای هر پایان‌نامه می‌باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی به کتابخانه‌های کشاورزی, نویسندگان مقالات فارسی و همچنین پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه گردیده است .


[ بازدید : 166 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

فراتحلیل نقش آموزش در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری پارسای داخل کشور کارشناسی ارشدفراتحلیل نقش آموزش در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: روانشناسی عمومی و میان رشته ای
پدیدآور: نشمین رحیمی استاد راهنما: بهرام صالح صدق‌پور استاد مشاور: صادق نصری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده علوم انسانی
چکیده
این پژوهش به‌منظور فراتحلیل تحقیقات و پایان‌نامه‌های انجام یافته در ارتباط با نقش متغیّرهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. هدف کلّی این پژوهش شناسایی نقش متغیّرهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی بود, جامعه آماری این پژوهش شامل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های شهر تهران و همچنین مقالات چاپ شده در مجلّات علمی_پژوهشی و علمی_ترویجی در زمینه پیشرفت تحصیلی بود. از میان آن‌ها 71 پایان‌نامه و 12 مقاله چاپ شده به عنوان نمونه آماری روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شده‌اند. ابزار جمع آوری اطّلاعات در این مطالعه, پایان‌نامه‌های مورد برّرسی و پرسشنامه‌ی محقّق ساخته بود که روایی آن به صورت محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (??/?=?) مورد برّرسی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از شیوه فراتحلیل به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد, روش‌های آمار توصیفی مورد استفاده برای متغیّرهای این پژوهش عبارتند از: فراوانی, درصد فراوانی. روش‌های تجزیه وتحلیل استنباطی داده‌ها عبارت است از: تعیین اندازه اثر مطالعات, برآورد فاصله 95 درصدی, مقدارz برای معناداری اندازه اثر, بررسی سوگیری انتشار, ترکیب اندازه‌های اثر, تحلیل همگنی مطالعات, بررسی آزمون z. نتایج فراتحلیل نشان داد که اثرات متغیّرهای آموزشی, بر پیشرفت تحصیلی معنادار بود. نتایج مربوط به تحلیل همگنی نشان داد تنها مطالعات متغیرهای آموزشی ناهمگن بود. در بررسی علت ناهمگنی تحلیل تعدیل کننده‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد سطح مطالعات, روش تحقیق, روش آماری و روش نمونه گیری نقش تعدیل کننده در این پژوهش نداشتند.


[ بازدید : 120 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی موانع و مشکلات پایان‌نامه‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان پارسای داخل کشور کا

بررسی موانع و مشکلات پایان‌نامه‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1397
پدیدآور: سعید ذوالقدری استاد راهنما: مهدی محمدی
دانشگاه قم, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
مقدمه: پایان‌نامه‌های دانشگاهی همواره از ارکان اساسی در دانشگاه‌ها بوده‌اند و نقش مهمی در کشف افق و عرصه‌های جدید در دانش بشری دارند. اما نگارش پایان‌نامه در عمل, مشکلات و پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و دانشجو را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد, شناخت این موانع و تنگناها می‌تواند نخست, فرایند رساله نویسی را بهبود بخشیده و دوم, اساتید و دانشجویان می‌توانند با شناخت کامل و عمیق چالش‌ها, در جهت مرتفع‌سازی موانع موجود گام برداشته و رساله را به مولفه‌ای کاربردی و اثرگذار بدل نمایند. هدف: با توجه به اهمیت پایان‌نامه‌ها در تحقیقات کشور, این پژوهش با هدف شناخت موانع و مشکلات موجود برای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته است. نمونه آماری 170 نفر از جامعه آماری می‌باشد که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان در هر یک از مراحل مختلف پایان‌نامه شامل: تدوین پروپوزال, کلیات تحقیق, چارچوب مفهومی و پیشینه تحقیق, روش تحقیق, گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها, بحث و نتیجه گیری, اخلاق پژوهش, استخراج و انتشار مقاله و تأمین منابع مالی دچار مشکل هستند. نتیجه‌گیری: علل موانع و مشکلات پایان‌نامه نویسی می‌تواند از ضعف‌های فردی دانشجو, ضعف‌های آموزشی, ضعف‌های فرهنگی - اجتماعی, محدودیت‌ها و نبود امکانات ناشی ‌شود. بنابراین نیازمند تلاش دانشجو, مسؤلان آموزشی و دولتی در برای حل مشکلات است.


[ بازدید : 126 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش : آلی , تجزیه, معدنی, فیزیک طی

تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش : آلی , تجزیه, معدنی, فیزیک طی سالهای 1370-1379 در دانشگاه شیراز

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1381

پدیدآور: سلیمان شفیعی استاد راهنما: جعفر مهراد

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این تحقیق تعیین میانگین میزان استنادها, توزیع زبانی استنادها, عمده ترین شکل منابع مورد استناد, توزیع جغرافیایی استنادها, نیم عمر انواع منابع اطلاعاتی مورد استناد و پراستنادترین نشریات ادواری می باشد.[ بازدید : 83 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج‌البلاغه از نظر دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان پارسای داخلبررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج‌البلاغه از نظر دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: علی محمدی استاد راهنما: اسماعیل منصوری لاریجانی
مرکز پیام نور تهران, دانشکده علوم انسانی
چکیده
هدف از نگارش این تحقیق, بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج البلاغه از نظر دانش آموران بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان می باشد. در این راستا, . در مرحله سوم برای هر یک از سوالات تحقیق , سوالاتی درپرسشنامه محقق ساخته با مقیاس درجه بندی لیکرت تنظیم گردید . پس از تایید پرسشنامه توسط استاد محترم راهنما , آن را که شامل 40 سوال بود بین 100نفر از دانش آموزان توزیع نمودیم .در مرحله چهارم ابتدا جدول متناظر ویژه سوالات تحقیق با سوالات پرسشنامه ترسیم کردیم و پس از استخراج پاسخ سوالات پرسشنامه و تنظیم جدول فراوانی , محاسبه درصد ها و رسم جداول و نمودار مربوط به داده های آطلاعاتی از دانش اموزان , در نهایت تفسیر بررسی ها و همچنین مقایسه آزمون (خی دو ) نتایج ذیل بدست آمد . با توجه به محاسبات انجام شده مقدار مجذوری کای محاسبه شده مساوی 20/16 می باشد .چون مجذور کای محاسبه شده بزرگ تر از مجذور کای جدول 9/48 و با درجات آزادی 4 و سطح اطمینان 5./. می باشد , می توان نتیجه گرفت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده معنی دار است و بیشترین درصد فراوانی در این جدول مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد که 55./. نشانه ان است که نهج البلاغه بعنوان یک کتاب تربیتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است .با توجه به محاسبات انجام شده مقدار مجذور کای محاسبه شده مساوی 25/16 می باشد .چون مجذور کای محاسبه شده بزرگ تر از مجذور کای جدول 9/48 و با درجات آزادی 4 و سطح اطمینان 5./. می باشد , می توان نتیجه گرفت که تفاوت فراونی های مشاهده شده معنی دار است و بیشترین درصد فراوانی در این جدول مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد که 61/66./. نشانه ان است که نهج البلاغه بعنوان یک کتاب تربیتی در اصلاح تربیتی دانش آموزان موثر است .


[ بازدید : 78 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج‌البلاغه از نظر دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان پارسای داخلبررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج‌البلاغه از نظر دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: علی محمدی استاد راهنما: اسماعیل منصوری لاریجانی
مرکز پیام نور تهران, دانشکده علوم انسانی
چکیده
هدف از نگارش این تحقیق, بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج البلاغه از نظر دانش آموران بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان می باشد. در این راستا, . در مرحله سوم برای هر یک از سوالات تحقیق , سوالاتی درپرسشنامه محقق ساخته با مقیاس درجه بندی لیکرت تنظیم گردید . پس از تایید پرسشنامه توسط استاد محترم راهنما , آن را که شامل 40 سوال بود بین 100نفر از دانش آموزان توزیع نمودیم .در مرحله چهارم ابتدا جدول متناظر ویژه سوالات تحقیق با سوالات پرسشنامه ترسیم کردیم و پس از استخراج پاسخ سوالات پرسشنامه و تنظیم جدول فراوانی , محاسبه درصد ها و رسم جداول و نمودار مربوط به داده های آطلاعاتی از دانش اموزان , در نهایت تفسیر بررسی ها و همچنین مقایسه آزمون (خی دو ) نتایج ذیل بدست آمد . با توجه به محاسبات انجام شده مقدار مجذوری کای محاسبه شده مساوی 20/16 می باشد .چون مجذور کای محاسبه شده بزرگ تر از مجذور کای جدول 9/48 و با درجات آزادی 4 و سطح اطمینان 5./. می باشد , می توان نتیجه گرفت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده معنی دار است و بیشترین درصد فراوانی در این جدول مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد که 55./. نشانه ان است که نهج البلاغه بعنوان یک کتاب تربیتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است .با توجه به محاسبات انجام شده مقدار مجذور کای محاسبه شده مساوی 25/16 می باشد .چون مجذور کای محاسبه شده بزرگ تر از مجذور کای جدول 9/48 و با درجات آزادی 4 و سطح اطمینان 5./. می باشد , می توان نتیجه گرفت که تفاوت فراونی های مشاهده شده معنی دار است و بیشترین درصد فراوانی در این جدول مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد که 61/66./. نشانه ان است که نهج البلاغه بعنوان یک کتاب تربیتی در اصلاح تربیتی دانش آموزان موثر است .


[ بازدید : 82 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

فراتحلیل نقش توانایی‌ها در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری پارسای داخل کشورفراتحلیل نقش توانایی‌ها در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: روانشناسی تربیتی
پدیدآور: فروغ جاودان استاد راهنما: بهرام صالح صدق‌پور استاد مشاور: صادق نصری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده علوم انسانی
چکیده
این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات و پایان نامه های انجام یافته در ارتباط با نقش متغیر توانایی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. هدف کلی این پژوهش شناسایی نقش متغیرهای توانایی بر پیشرفت تحصیلی بود, جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا درزمینه‌ی پیشرفت تحصیلی, همچنین پژوهش‌ها‌یی که درمجلات علمی_پژوهشی و علمی_ترویجی معتبر چاپ شده اند, بود. از میان آنها 47 مطالعه (25 پایان نامه و 22 مقاله) به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه, پایان‌نامه‌های مورد بررسی و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به صورت محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (0/85-α) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از شیوه فراتحلیل به تجزیه و تحلیل داده هاپرداخته شد, روش‌های آمار توصیفی مورداستفاده برای متغیرهای این پژوهش عبارتنداز: فراوانی, درصد فراوانی.روش‌های تجزیه وتحلیل استنباطی داده‌ها عبارت است از: تعیین اندازه اثر مطالعات, برآورد فاصله 95 درصدی, مقدارz برای معناداری اندازه اثر, بررسی سوگیری انتشار, ترکیب اندازه‌های اثر, تحلیل همگنی مطالعات, بررسی آزمون z. نتایج فراتحلیل نشان داد که اثرات توانایی ها, مهارت ها و توانایی ها بر پیشرفت تحصیلی معناداربود. نتایج این تحقیق نشان داد که اندازه اثرعوامل محیطی بر پیشرفت تحصیلی معنادار نبود. نتایج مربوط به تحلیل همگنی نشان داد تنها مطالعات توانایی ناهمگن بود. در بررسی علت ناهمگنی تحلیل تعدیل کننده‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد سطح مطالعات, روش تحقیق, روش آماری و روش نمونه گیری نقش تعدیل کننده در این پژوهش نداشتند.


[ بازدید : 86 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

مطالعه اولویت های عمده و چالشهای دانشجویان ارشد ایرانی TEFL در نوشتن پایان نامه هایشان پارسای داخلمطالعه اولویت های عمده و چالشهای دانشجویان ارشد ایرانی TEFL در نوشتن پایان نامه هایشان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: بهنام مملوکی استاد راهنما: هدی دیوسر استاد مشاور: محمد آقاجان زاده
دانشگاه پیام نور استان گیلان, مرکز پیام نور رشت
چکیده
نوشتن پایان نامه یک کار دشواری است که مستلزم زمان , تفکر و تخصص در خصوص عنوان و موضوع , تحقیق و تجزیه و تحلیل و ارزیابی , گزارش اطلاعات حاصله می باشد (Zheng , 199 ) در مورد دانشجویانی که زبان مادری شان زبان انگلیسی نبوده و در این زمینه فعالیت کرده اند , در مورد اولویت ها و مشکلات تهیه پایان نامه و پروسه نوشتن آن تعداد محدودی تحقیق وجود دارد . تحقیق حاضر تلاشی است برای مخاطب قرار دادن این مشکلات و اولویت ها و چالش های پیش روی دانشجویان ارشد TEFL در نوشتن متون آکادمیک و بخصوص پایان نامه را آشکار و هویدا کند . تجزیه و تحلیل دیتاهای جمع آوری شده نشان دهنده این بود که در تمام دانشجویان با مشکلات گوناگونی از جمله : چالش های مربوط به زبان , تعیین موضوع تحقیق و منابع مربوط عدم آشنایی کافی به پروسه تحقیق , تعامل با سوپروایزر ها و مشاوران , مدیریت زمان و همچنین نبود اطلاع کافی از APA و قانون کپی رایت مواجه شده اند . اولویت بر اساس سه الگوی زمان , عنوان و هزینه بررسی شده است و بر اساس یافته ای تحقیق حاضر , توصیه می شود : روش های تحقیق که در دانشگاه ها ارائه می شود باسیتی از لحاظ مفاهیم و محتویات و رویکردهای تدریس , به منظور غلبه بر چالش های پیش رو موارد توصیف شدن توسط دانشجویان مدنظر قرار گیرد .


[ بازدید : 88 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

تعیین میزان رعایت استاندارد در تهیه چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دتعیین میزان رعایت استاندارد در تهیه چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران بین سالهایی 1376-1374
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1378
پدیدآور: محسن حفیظی‌اردکانی استاد راهنما: یحیی دوستدار
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی
چکیده
رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رعایت استاندارها در تنظیم چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به تفکیک سال, دانشکده و دانشگاه است . در این تحقیق از روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه و انتقال آن به سیاهه آماری استفاده شد. و با استفاده از اطلاعات آماری بدست آمده جداول میانگین, انحراف معیار و درصد و نمودارهای درصد تهیه گردید. براساس مقایسه جداول و انجام آزمون t نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه میانگینها, انحراف معیار و درصد دانشگاه تهران نسبتا وضعیت مناسبتری دارد و در سال 1375 نسبت به دیگر سالها میزان رعایت استانداردها بیشتر است و همچنین دانشکده علوم پزشکی وضعیت مطلوبتری دارد اما هیچ کدام از این اختلافات دارای تفاوت معنی‌داری نیست . از میان استانداردهای گزینش شده ایزو, بیشترین میزان رعایت استاندارهای را "نتایج" و پائین‌ترین میزان را "اطلاعات جانبی و تخصصی" دارد.


[ بازدید : 86 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی جامعه‌شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه) در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) درسال 1391-1390 پابررسی جامعه‌شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه) در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) درسال 1391-1390

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391

موضوع: علوم اجتماعی (میان رشته ای)

پدیدآور: شهلا مکملی استاد راهنما: فاطمه جمیلی استاد مشاور: منصوره اعظم آزاده

دانشگاه الزهرا (س), دانشکده اقتصاد و حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی جامعه شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه)در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)درسال1391-1390 بپردازد. با استفاده از دیدگاه گیدنز درباره اضطراب عمومی و دیدگاه مرتون درباره اضطراب پایگاهی یا موقعیتی (اضطراب دفاع), مدل نظری ارائه شده است. دراین مطالعه ,نمونه ای390 نفره از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه الزهرا به روش نمونه گیری سهمیه ای اتفاقی , با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به روش پیمایش مورد بررسی قرار گرفته اند. متغیّرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: سطح تداوم در گیری های رقابتی , عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار , سطح تداوم آرزوهای فردی اعتمادبنیادین. همچنین اضطراب عمومی به عنوان متغیّر واسط و اضطراب پایگاهی یا موقعیتی(اضطراب دفاع ) به عنوان متغیّر وابسته در نظر گرفته شده است.در تحلیل دو متغیّره ,متغیّرهای سطح تداوم درگیری های رقابتی,عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار ,سطح تداوم آرزوهای فردی و اضطراب عمومی ,رابطه معنا داری را با متغیّر وابسته نشان داده اند. همچنین بین اضطراب عمومی و اعتماد بنیادین همبستگی معنا دار منفی وجود دارد. در تحلیل چند متغیّره نیز متغیّر عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار رابطه مثبت و معنی داری با متغیّر اضطراب پایگاهی یا موقعیتی(اضطراب دفاع )داشته است.[ بازدید : 86 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:29 ] [ بک لینک 09125879258 ]