سایت 50005 - صفحه 4

تحلیل محتوای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمر

چهارشنبه 26 تير 1398
15:31
بک لینک 09125879258


تحلیل محتوای پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران از نظر کاربست مولفه‌های تفکر انتقادی پیتر فسیونه
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: مریم پاپازاده استاد راهنما: جلال هاشمی استاد مشاور: پروانه ولوی
دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
پژوهش حاضر با دو هدف کلی انجام شد. نخست شناسایی و ارائه ویژگی‌های مهم و ضروری یک پژوهش فلسفی- تربیتی با توجه مهارت‌های تفکر انتقادی فسیونه از دیدگاه دانش آموختگان رشته فلسفه تعلیم و تربیت و دوم تحلیل محتوای کمّی و کیفی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع شده طی سال‌های 91-1377, از نظر میزان کاربرد مولفه‌های تفکر انتقادی فسیونه و تبیین نحوه به‌کارگیری آن مولفه‌ها, در این پایان نامه‌ها. در محور نخست از پژوهشی پیمایشی, و با پرسشنامه‌ای محقق ساخته مشتمل بر مولفه‌های تفکر انتقادی فسیونه در نمونه‌ای تصادفی و شامل 120 تن از شرکت-کنندگان در چهارمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران و همچنین تعدادی از اساتید و دانشجویان این رشته در دانشگاه شهیدچمران استفاده شد


[ بازدید : 844 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مطالعه تطبیقی چکیده‌های پایان‌نامه‌های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی بر اساس تجزیه تحلیل مرحل

چهارشنبه 26 تير 1398
15:31
بک لینک 09125879258


مطالعه تطبیقی چکیده‌های پایان‌نامه‌های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی بر اساس تجزیه تحلیل مرحله‌ای
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: طاهره قاسمی استاد راهنما: سیدمحمد علوی استاد مشاور: مسعود یزدانی مقدم
دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار, دانشکده زبانهای خارجی
چکیده
این تحقیق در چارچوب تجزیه و تحلیل ژانر, تصویر جامع تری از مرحله ها Moves)) را در بخش چکیده ی پایان نامه ها فراهم می سازد که به بهبود آموزش نگارش مقالات علمی کمک خواهد کرد. اگر چه محققان با استفاده از مدلهای مختلف به تجزیه و تحلیل مرحله ای اجزاء مختلف مقالات پژوهشی پرداخته اند, اما تحقیقات اندکی در مورد تجزیه و تحلیل مرحله ای چکیده پایان نامه ها انجام شده است. بنابراین, تحقیق حاضر از طریق مطالعه ی تطبیقی به تجزیه و تحلیل مرحله ای چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی پرداخته است. در این مطالعه, بر روی 100چکیده پایان نامه نوشته دانشجویان ایرانی (50مرد و 50 زن) تحقیق شده است. برای مشخص کردن نوع مراحل وتکرار آنها در چکیده پایان نامه ها از مدل دادلی- ایوان (1989) استفاده شده است. دو مصحح داده های این تحقیق را که از شش دانشگاه در ایران به صورت تصادفی جمع آوری شده بودند تجزیه و تحلیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون غیر پارامتریک من ویتنی یو انجام گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تفاوت بارزی درکاربرد مرحله ها وبسامد آنها در بین چکیده های نوشته شده در این دو رشته وجود دارد. این تحقیق اثر جزئی جنسیت را نیزدر کاربرد برخی از مرحله ها نشان می دهد. همچنین در تحلیل چکیده ها برخی مرحله های اضافی مشاهده شد که در مدل دادلی-ایوان اشاره ای به آنها نشده است.


[ بازدید : 774 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی میزان استناد به پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد علوم کتابداری و

چهارشنبه 26 تير 1398
15:31
بک لینک 09125879258


بررسی میزان استناد به پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران بین سال های 1384 تا 1388
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: آناهیتا دشتی استاد راهنما: فاطمه زندیان استاد مشاور: محمد حسن‌زاده
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده امور اقتصادی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استناد به پایگاه‌های تمام متن در پایان‌نامه‌های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در طی سال‌های 1384 تا 1388 می‌باشد. بدین منظور تعداد 9952 استناد مربوط به 172 پایان‌نامه موجود در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با مشاهده حضوری منابع و مآخذ پایان‌نامه‌ها و با استفاده از سیاهه وارسی گردآوری شد. در این پژوهش از روش کتاب سنجی و از فن تحلیل استنادی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد که تنها 499 (01/ 5%) از 9952 استناد, استناد به پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن بوده است. با استفاده از قانون برادفورد, پایگاه‌های Emerald, Irandoc, Proquest و Sciencedirect به عنوان پایگاه‌های هسته در علوم کتابداری و اطلاع رسانی معرفی شدند.برای آزمون تفاوت بین میزان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن در پایان‌نامه‌ها به تفکیک هر پایگاه, هر دانشگاه و هر موضوع, از آزمون تحلیل واریانس و برای آزمون تفاوت بین میزان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن در پایان‌نامه‌ها به تفکیک زبان از جدول استفاده شد. همچنین برای آزمون رشد صعودی میزان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن در پایان‌نامه‌ها بر اساس زمان, از آزمون T استفاده شد. با توجه به نمرات F و P بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس بین میزان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن در پایان‌نامه‌ها به تفکیک هر پایگاه, هر دانشگاه و هر موضوع, تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین با توجه به نتایج 96/ 81% استنادها به پایگاه‌ها به زبان انگلیسی و تنها 04/ 18% استنادها به زبان فارسی است, در نتیجه میزان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن در پایان‌نامه‌ها به تفکیک زبان یکسان نیست. نمرات T و P نشان داد که میزان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن در پایان‌نامه‌ها بر اساس زمان, رشد صعودی نداشته است.


[ بازدید : 858 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تجزیه و تحلیل ژانری چکیده‌های پایان نامه‌های کارشناسی ارشد به زبانهای انگلیسی و فارسی در رشته های ع

چهارشنبه 26 تير 1398
15:31
بک لینک 09125879258


تجزیه و تحلیل ژانری چکیده‌های پایان نامه‌های کارشناسی ارشد به زبانهای انگلیسی و فارسی در رشته های علوم اجتماعی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: لیلا قهرمانیان ملکی استاد راهنما: فرزاد سلحشور استاد مشاور: احد مهروند
دانشگاه تربیت معلم - تبریز, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
چکیده یک امر ضروری و نخستین بخش هر مقاله تحقیقی است ؛ که بعد از عنوان مقاله و قبل از مقدمه ی آن می آید. چکیده پیش گزارش مختصری از پژوهش و نیز اطلاعات موجز و دقیقی از مقاله ی کامل را در اختیار خوانندگان قرار می دهد که بیانگر این است که آیا مقاله ارزش توجه بیشتری دارد؟ هدف پژوهش حاضر, تجزیه و تحلیل چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد به زبانهای انگلیسی و فارسی در دو رشته ی روان شناسی و جامعه شناسی است. پیکره ی پژوهش (corpus) شامل 60 چکیده ی کارشناسی ارشد می باشد, 30 چکیده ی انگلیسی, 15 چکیده از رشته ی روان شناسی و15 چکیده از رشته ی جامعه شناسی , که بطور تصادفی از مجموعه الکترونیکی چکیده های پایان نامه ها یا رساله های کارشناسی ارشد دانشگاه مارشال ایالات متحده و 30 چکیده ی فارسی, 15 چکیده از رشته ی روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین 15 چکیده از رشته ی جامعه شناسی دانشگاه اصفهان به همان طریق انتخاب شده اند. تاریخ انتشار تمام این چکیده ها از سال 2000 تا 2010 میلادی می باشد. بر اساس بنیاد IMRD سویلز(Swales) بنیاد کلان هر دو مجموعه ی پایان نامه ها و بنیاد خرد آنها هم از نظر انتخاب زمان و هم از نظر انتخاب حالت فعل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که میان دو مجموعه از این چکیده ها, تفاوتهای زبان شناختی و بیانی وجود داشت. چکیده های انگلیسی بیشتر از طریق استفاده از زمان گذشته و فعل معلوم, بدون در بر گرفتن حتمی تمام حرکت نماها, مخصوصاً حرکت نمای نتایج مشخص شدند در حالیکه چکیده های فارسی بیشتر دارای ویژگی استفاده از زمان گذشته کامل, فعل مجهول و شامل حداقل 3 حرکت نما بودند. نتایج پژوهش می تواند به دانشجویان فارسی زبان کمک کند تا چکیده های انگلیسی موثری برای پایان نامه های کارشناسی ارشد بنویسند که انتظارات جامعه ی علمی بین المللی را بر آورده سازند. البته پژوهش بیشتری با داده های بیشتر در سایر رشته های دیگر میان زبانهای مختلف ضرورت دارد.


[ بازدید : 833 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

طراحی پایانه پروازهای خارجی فرودگاه شیراز با رویکرد ارتقاء هویت بومی پارسای داخل کشور کارشناسی ارش

چهارشنبه 26 تير 1398
15:31
بک لینک 09125879258


طراحی پایانه پروازهای خارجی فرودگاه شیراز با رویکرد ارتقاء هویت بومی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395
پدیدآور: امیرحسین تکمیل استاد راهنما: مجید علیشاهی
دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت, دانشکده مهندسی
چکیده
چکیدهترمینال های مسافری و فرودگاه های مدرن, یکی از مظاهر پیشرفت و نوزایی در هر شهر و کشور است. در این راستا, معماران بار سنگین این تغییر ساختار و تلفیق آن با فاکتورهای دفت, سرعت و نظم و زیبایی را به دوش می کشند. باید توجه داشت که زمان زیادی از عمر بسیاری از این فرودگاه ها و ترمینال های آنها می گذرد, و این مکان ها با معیارهای گذشته و علم آن زمان ساخته و استفاده شده اند. لذا, با گذشت زمان و با توجه به کلیه تغییرات تکنولوژی- ساختاری و حتی ذهنیت مردم, بازسازی و به روز کردن این مکان ها (با علم روز), امری اجتناب ناپذیر است. ترمینال مناسب و خوب در یک فرودگاه, باعث جلب رضایت مسافر و توریست در نگاه اول می شود و در معرفی فرهنگ یک منطقه, نقش به سزایی دارد.در این پایان نامه, با استفاده از روش تحقیق موردی-زمینه ای و با استفاده از اسناد موجود-نمونه های موردی-...به جمع اوری و برسی اطلاعات و فاکتور های شاخص و مورد نیاز می پردازیم سپس با جمع آوری اطلاعات و آمارهای دقیق در زمینه یک فرودگاه ترمینال به روز و مطابق با استانداردهای جهانی فضاهای مورد نیاز را بررسی می کنیم.در ادامه موقعیت شیراز را در کنار شناخت اقلیم و فرهنگ و مردم این شهر می شناسیم و سپس با بررسی چند ترمینال وفرودگاه مهم جهان و ایران و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین با تجزیه و تحلیل تعدادی از المان های معماری بومی همراه با گرته برداری از آنها طرح مورد نظر طراحی گردید این ترمینال, در مکان فعلی فرودگاه شیراز و در 2 طبقه طراحی شده است. سطح اشغال آن 2m 13602 و مساحت مجموع زیربنای 2 طبقه آن 2m 20050است و کارکرد آن صرفاً جهت پروازهای خارجی خواهد بود. کلید واژه: فرودگاه-ترمینال پرواز-پایانه های مسافربری-هویت بومی-فرهنگ-معماری بومی منطقه


[ بازدید : 867 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل زیبایی شناختی پوستر فیلم‌های برگزیده جشنواره کن از 2010-1990 پارسای داخل کشور کارشناسی ار

چهارشنبه 26 تير 1398
15:31
بک لینک 09125879258

تحلیل زیبایی شناختی پوستر فیلم‌های برگزیده جشنواره کن از 2010-1990
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: خاطره سروری استاد راهنما: کامران افشار مهاجر
دانشگاه سوره
چکیده
در پژوهش حاضر, تحلیل بصری بر روی پوسترهای فیلم‌های منتخب ورود به جشنواره سینمایی کن در سال‌های 2010-1990 انجام‌گرفته است. جشنواره فیلم کن, به‌عنوان دومین جشنواره در تاریخ, بعد از جشنواره فیلم ونیز و البته اولین جشنواره دمکراتیک توانسته کلیدی‌ترین نقش را در شبکه جشنواره سینمایی ایفا کند و به مهم‌ترین رویداد سالانه سینمایی تبدیل شود. طراحی پوستر امروزه, برای معرفی فیلم‌های جشنواره, به‌منزله هنری کلیدی به رسمیت شناخته‌شده است که با توجه به قدمتی که در اطلاع‌رسانی در ارائه پیام تصویری به مخاطب دارد, به‌عنوان مهم‌ترین و بهترین ابزار برای انتقال پیام بسیار موردتوجه قرارگرفته است. در طراحی یک پوستر تاثیرگذار فیلم, میتوان یکی از بهترین عکس‌های فیلم که به قول سینمایی‌ها اکت خوبی دارد را به عنوان سوژه اصلی پوستر انتخاب نمود. اطلاعاتی را که با موضوع و عنوان فیلم ارتباط دارد, که به واقع‌گرایی پوستر فیلم نیزکمک می‌کند را با استفاده از فیلترهای مناسب و یک اصلاح رنگ ساده, حس و حال خنثی و سرد دیجیتال را تبدیل به یک فضای گرم سینمایی کرد. و سپس با یک لی اوت ساده و زیبا پوستر را کامل خواهد نمود. در این پژوهش در فصل اول که به کلیات پژوهش اختصاص داده شد و در فصل دوم به بررسی زیبایی شناختی در پوستر مورد مطالعه قرار گرفت و در فصل سوم تجزیه‌وتحلیل آثار گرافیکی, شکافتن و جزءبه‌جزء کردن آن‌ها به عناصر مهم تشکیل‌دهنده یعنی همان کل به جزء اثر, اعم از ترکیب‌بندی, فرم, رنگ, نوشتار و درنهایت از بحث راجع به چگونگی و عملکرد آن‌ها بر روی اثر مورد پژوهش قرار گرفته شده است. پژوهش حاضر با این سؤال کلیدی مطرح خواهد شد, که ترکیب‌بندی و لایه‌های موجود در تصویر با مضمون ژانر فیلم در پوسترها‌ی برگزیده جشنواره کن چگونه درهم ‌تنیده شده است. در این تحقیق اهتمام ورزیده شده که این پوسترها ازنظر ساختاری و زیبایی‌شناسی مورد بررسی قرار گیرد.


[ بازدید : 947 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران از حیث موضوع, روش و محتوا پا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258


آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران از حیث موضوع, روش و محتوا
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1393
موضوع: معارف اسلامی
پدیدآور: سمیه محفوظی استاد راهنما: کریم پارچه‌باف دولتی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم, دانشکده علوم قرآنی تهران
چکیده
آسیب‌شناسی آثار علمی, یکی از فعالیت‌های پژوهشی مهم است که می‌تواند علاوه بر روشن کردن نواقص و ضعف‌‌ها, راه برطرف کردن آنها را نشان دهد. اثر حاضر با هدف شناسایی و معرفی آسیبهای پایان‌نامه‌های علوم قرآنی نگارش یافته است و 62 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران را مورد بررسی قرار داده است. آسیبهایی که در بخش‌های موضوعی, روشی و محتوایی مطرحند, برای این مهم انتخاب شده‌اند, زیرا یافتن موضوعی مناسب و اجرای آن با روشی کارآمد, موجب به وجود آمدن متنی با محتوای مستحکم خواهد شد. این اثر که با روش تحلیل محتوا انجام شده, طی مراحلی اطلاعات لازم برای شناسایی نحوه عملکرد دانشجویان در پایان‌نامه-نویسی را جمع‌آوری کرده است. ابتدا, با توجه به منابع روش تحقیق, معیارهای ارزیابی آثار علمی در زمینه‌ موضوع, روش و محتوا استخراج شده و طبق آن فرمی برای ارزیابی پایان‌نامه‌ها طراحی گردید. در ادامه, هر پایان‌نامه مورد مطالعه قرار گرفت و برای هر اثر, فرمی تهیه شد. بعد از اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در فرمها, آمار هر بخش تهیه, و بر اساس آن, تحلیل نهایی صورت گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق, دانشجویان در انتخاب موضوعی سودمند, عملکرد مطلوبی دارند, اما اغلب از ارائه مطالب جامع ناتوانند. مهمترین آسیب در زمینه روشی عدم معرفی روش تحقیق و توضیح چرایی آن است. آسیبهایی چون: عدم انتخاب روش مناسب با مساله, عدم استفاده از استدلال‌های صحیح و عدم تنظیم مطالب فصول متناسب با فرضیه, از دیگر اشکالات روشی است. در بخش محتوایی با وجود عملکرد مطلوب در برخی موارد, آسیبهایی مشهود است که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشد: نواقص در نگارش پیشینه, کپی زیاد مطالب, نقلهای طولانی در برخی موارد, حضور کم‌رنگ دانشجو در خلال مطالب نقل شده, نداشتن جامعیت در تعدادی از آثار, رجوع نکردن به منابع اصیل و کم تنوعی منابع در تعدادی دیگر.


[ بازدید : 856 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل استنادی ماخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاههای شهید چمران اهواز, تهران, شیراز و

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258


تحلیل استنادی ماخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاههای شهید چمران اهواز, تهران, شیراز و فردوسی مشهد (1367 تا 1377)
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1378
پدیدآور: محمدعلی کریمیان مزیدی استاد راهنما: جعفر مهرداد
دانشگاه شیراز
چکیده
در این تحقیق, 211 پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری که در فاصله سالهای 1367 تا 1377 در دانشگاه‌های شهید چمران اهواز, تهران, شیراز و فردوسی مشهد ارائه شده, مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف این تحقیق, شناسایی نویسندگان, کتابها و نشریات ادواری پر استفاده, میانگین تعداد استناد برای هر پایان‌نامه, میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی: تعیین الگوی نویسندگی مقالات نشریات ادواری و تعیین نیم عمر منابع رشته آبیاری می‌باشد, برای این کار 7827 استناد بکار رفته در این پایان‌نامه‌ها استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع چهار دانشگاه, نشریات ادواری عمده‌ترین منبع مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری در نوشتن پایان‌نامه‌های تحصیلی به حساب می‌آید, به نحوی که 3416 استناد (43/7 درصد) از مجموع استنادها به نشریات ادواری, 2335 استناد (29/8 درصد) به کتابها, 901 استناد (11/5 درصد) به گزارشها و 1147 استناد (15 درصد) به دیگر مواد از قیبل مقاله‌های کنفرانس‌ها, پایان‌نامه‌ها, نشریه‌های فنی و ... بوده است . در این تحقیق فهرست رتبه‌بندی شده نویسندگان, کتابها و نشریات ادواری پر استفاده در قالب جدولهای جداگانه ارائه شده است . نتایج و یافته‌ها در رابطه با الگوی نویسندگی مقالات نشریات ادواری حاکی از این مساله است که روحیه همکاری نزد نویسندگان مقالات فارسی در مقایسه با نویسندگان مقالات لاتین بسیار پایین است به نحوی که 67/3 درصد از مقالات نشریات فارسی دارای یک نویسنده می‌باشد, حال آنکه حدود 62 درصد از مقالات نشریات لاتین دارای دو یا بیش از دو نویسنده می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیم عصر منابع رشته آبیاری در چهار دانشگاه مذکور از 10/5 تا 14/1 سال متفاوت می‌باشد که بهترین وضعیت با 10/5 سال از دانشگاه تهران می‌باشد. در مورد زبان منابع مورد استناد نتایج حاصله نشان‌دهنده این است که 70 درصد از منابع مورد استناد را منابع زبان انگلیسی تشکیل می‌دهد و 30 درصد بقیه متعلق به زبان فارسی است , در این جا بیشترین میزان استفاده از منابع انگلیسی متعلق به دانشگاه شیراز با 84/7 درصد کمترین میزان متعلق به دانشگاه تهران با 59 درصد می‌باشد. همچنین میانگین تعداد استناد برای هر پایان‌نامه در مجموع 38 استناد است . که بالاترین میانگین از آن دانشگاه فردوسی مشهد با 70/6 استناد و کمترین تعداد استناد متعلق به دانشگاه تهران با 26/9 استناد برای هر پایان‌نامه می‌باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی به کتابخانه‌های کشاورزی, نویسندگان مقالات فارسی و همچنین پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه گردیده است .


[ بازدید : 816 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

فراتحلیل نقش آموزش در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258


فراتحلیل نقش آموزش در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: روانشناسی عمومی و میان رشته ای
پدیدآور: نشمین رحیمی استاد راهنما: بهرام صالح صدق‌پور استاد مشاور: صادق نصری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده علوم انسانی
چکیده
این پژوهش به‌منظور فراتحلیل تحقیقات و پایان‌نامه‌های انجام یافته در ارتباط با نقش متغیّرهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. هدف کلّی این پژوهش شناسایی نقش متغیّرهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی بود, جامعه آماری این پژوهش شامل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های شهر تهران و همچنین مقالات چاپ شده در مجلّات علمی_پژوهشی و علمی_ترویجی در زمینه پیشرفت تحصیلی بود. از میان آن‌ها 71 پایان‌نامه و 12 مقاله چاپ شده به عنوان نمونه آماری روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شده‌اند. ابزار جمع آوری اطّلاعات در این مطالعه, پایان‌نامه‌های مورد برّرسی و پرسشنامه‌ی محقّق ساخته بود که روایی آن به صورت محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (??/?=?) مورد برّرسی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از شیوه فراتحلیل به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد, روش‌های آمار توصیفی مورد استفاده برای متغیّرهای این پژوهش عبارتند از: فراوانی, درصد فراوانی. روش‌های تجزیه وتحلیل استنباطی داده‌ها عبارت است از: تعیین اندازه اثر مطالعات, برآورد فاصله 95 درصدی, مقدارz برای معناداری اندازه اثر, بررسی سوگیری انتشار, ترکیب اندازه‌های اثر, تحلیل همگنی مطالعات, بررسی آزمون z. نتایج فراتحلیل نشان داد که اثرات متغیّرهای آموزشی, بر پیشرفت تحصیلی معنادار بود. نتایج مربوط به تحلیل همگنی نشان داد تنها مطالعات متغیرهای آموزشی ناهمگن بود. در بررسی علت ناهمگنی تحلیل تعدیل کننده‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد سطح مطالعات, روش تحقیق, روش آماری و روش نمونه گیری نقش تعدیل کننده در این پژوهش نداشتند.


[ بازدید : 731 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی موانع و مشکلات پایان‌نامه‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان پارسای داخل کشور کا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258
بررسی موانع و مشکلات پایان‌نامه‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1397
پدیدآور: سعید ذوالقدری استاد راهنما: مهدی محمدی
دانشگاه قم, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
مقدمه: پایان‌نامه‌های دانشگاهی همواره از ارکان اساسی در دانشگاه‌ها بوده‌اند و نقش مهمی در کشف افق و عرصه‌های جدید در دانش بشری دارند. اما نگارش پایان‌نامه در عمل, مشکلات و پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و دانشجو را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد, شناخت این موانع و تنگناها می‌تواند نخست, فرایند رساله نویسی را بهبود بخشیده و دوم, اساتید و دانشجویان می‌توانند با شناخت کامل و عمیق چالش‌ها, در جهت مرتفع‌سازی موانع موجود گام برداشته و رساله را به مولفه‌ای کاربردی و اثرگذار بدل نمایند. هدف: با توجه به اهمیت پایان‌نامه‌ها در تحقیقات کشور, این پژوهش با هدف شناخت موانع و مشکلات موجود برای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته است. نمونه آماری 170 نفر از جامعه آماری می‌باشد که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان در هر یک از مراحل مختلف پایان‌نامه شامل: تدوین پروپوزال, کلیات تحقیق, چارچوب مفهومی و پیشینه تحقیق, روش تحقیق, گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها, بحث و نتیجه گیری, اخلاق پژوهش, استخراج و انتشار مقاله و تأمین منابع مالی دچار مشکل هستند. نتیجه‌گیری: علل موانع و مشکلات پایان‌نامه نویسی می‌تواند از ضعف‌های فردی دانشجو, ضعف‌های آموزشی, ضعف‌های فرهنگی - اجتماعی, محدودیت‌ها و نبود امکانات ناشی ‌شود. بنابراین نیازمند تلاش دانشجو, مسؤلان آموزشی و دولتی در برای حل مشکلات است.


[ بازدید : 778 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سایت 50005 است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عطر مردانه اورجینال انجام پروژه متلب نمای چوبی چوب نما مشاور گروپ لیزر فوتونا بلیط هواپیما تهران بندرعباس اسپیس تعمیرات تخصصی آیفون درمان قطعی خروپف اسپیس فریم اجاره اسپیس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]