سایت 50005 - صفحه 5

تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش : آلی , تجزیه, معدنی, فیزیک طی

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258
تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش : آلی , تجزیه, معدنی, فیزیک طی سالهای 1370-1379 در دانشگاه شیراز

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1381

پدیدآور: سلیمان شفیعی استاد راهنما: جعفر مهراد

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این تحقیق تعیین میانگین میزان استنادها, توزیع زبانی استنادها, عمده ترین شکل منابع مورد استناد, توزیع جغرافیایی استنادها, نیم عمر انواع منابع اطلاعاتی مورد استناد و پراستنادترین نشریات ادواری می باشد.[ بازدید : 692 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج‌البلاغه از نظر دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان پارسای داخل

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258


بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج‌البلاغه از نظر دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: علی محمدی استاد راهنما: اسماعیل منصوری لاریجانی
مرکز پیام نور تهران, دانشکده علوم انسانی
چکیده
هدف از نگارش این تحقیق, بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج البلاغه از نظر دانش آموران بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان می باشد. در این راستا, . در مرحله سوم برای هر یک از سوالات تحقیق , سوالاتی درپرسشنامه محقق ساخته با مقیاس درجه بندی لیکرت تنظیم گردید . پس از تایید پرسشنامه توسط استاد محترم راهنما , آن را که شامل 40 سوال بود بین 100نفر از دانش آموزان توزیع نمودیم .در مرحله چهارم ابتدا جدول متناظر ویژه سوالات تحقیق با سوالات پرسشنامه ترسیم کردیم و پس از استخراج پاسخ سوالات پرسشنامه و تنظیم جدول فراوانی , محاسبه درصد ها و رسم جداول و نمودار مربوط به داده های آطلاعاتی از دانش اموزان , در نهایت تفسیر بررسی ها و همچنین مقایسه آزمون (خی دو ) نتایج ذیل بدست آمد . با توجه به محاسبات انجام شده مقدار مجذوری کای محاسبه شده مساوی 20/16 می باشد .چون مجذور کای محاسبه شده بزرگ تر از مجذور کای جدول 9/48 و با درجات آزادی 4 و سطح اطمینان 5./. می باشد , می توان نتیجه گرفت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده معنی دار است و بیشترین درصد فراوانی در این جدول مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد که 55./. نشانه ان است که نهج البلاغه بعنوان یک کتاب تربیتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است .با توجه به محاسبات انجام شده مقدار مجذور کای محاسبه شده مساوی 25/16 می باشد .چون مجذور کای محاسبه شده بزرگ تر از مجذور کای جدول 9/48 و با درجات آزادی 4 و سطح اطمینان 5./. می باشد , می توان نتیجه گرفت که تفاوت فراونی های مشاهده شده معنی دار است و بیشترین درصد فراوانی در این جدول مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد که 61/66./. نشانه ان است که نهج البلاغه بعنوان یک کتاب تربیتی در اصلاح تربیتی دانش آموزان موثر است .


[ بازدید : 686 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج‌البلاغه از نظر دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان پارسای داخل

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258


بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج‌البلاغه از نظر دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: علی محمدی استاد راهنما: اسماعیل منصوری لاریجانی
مرکز پیام نور تهران, دانشکده علوم انسانی
چکیده
هدف از نگارش این تحقیق, بررسی تاثیر دیدگاه تربیتی نهج البلاغه از نظر دانش آموران بر پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان می باشد. در این راستا, . در مرحله سوم برای هر یک از سوالات تحقیق , سوالاتی درپرسشنامه محقق ساخته با مقیاس درجه بندی لیکرت تنظیم گردید . پس از تایید پرسشنامه توسط استاد محترم راهنما , آن را که شامل 40 سوال بود بین 100نفر از دانش آموزان توزیع نمودیم .در مرحله چهارم ابتدا جدول متناظر ویژه سوالات تحقیق با سوالات پرسشنامه ترسیم کردیم و پس از استخراج پاسخ سوالات پرسشنامه و تنظیم جدول فراوانی , محاسبه درصد ها و رسم جداول و نمودار مربوط به داده های آطلاعاتی از دانش اموزان , در نهایت تفسیر بررسی ها و همچنین مقایسه آزمون (خی دو ) نتایج ذیل بدست آمد . با توجه به محاسبات انجام شده مقدار مجذوری کای محاسبه شده مساوی 20/16 می باشد .چون مجذور کای محاسبه شده بزرگ تر از مجذور کای جدول 9/48 و با درجات آزادی 4 و سطح اطمینان 5./. می باشد , می توان نتیجه گرفت که تفاوت فراوانی های مشاهده شده معنی دار است و بیشترین درصد فراوانی در این جدول مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد که 55./. نشانه ان است که نهج البلاغه بعنوان یک کتاب تربیتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است .با توجه به محاسبات انجام شده مقدار مجذور کای محاسبه شده مساوی 25/16 می باشد .چون مجذور کای محاسبه شده بزرگ تر از مجذور کای جدول 9/48 و با درجات آزادی 4 و سطح اطمینان 5./. می باشد , می توان نتیجه گرفت که تفاوت فراونی های مشاهده شده معنی دار است و بیشترین درصد فراوانی در این جدول مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد که 61/66./. نشانه ان است که نهج البلاغه بعنوان یک کتاب تربیتی در اصلاح تربیتی دانش آموزان موثر است .


[ بازدید : 681 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

فراتحلیل نقش توانایی‌ها در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری پارسای داخل کشور

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258


فراتحلیل نقش توانایی‌ها در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: روانشناسی تربیتی
پدیدآور: فروغ جاودان استاد راهنما: بهرام صالح صدق‌پور استاد مشاور: صادق نصری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده علوم انسانی
چکیده
این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات و پایان نامه های انجام یافته در ارتباط با نقش متغیر توانایی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. هدف کلی این پژوهش شناسایی نقش متغیرهای توانایی بر پیشرفت تحصیلی بود, جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا درزمینه‌ی پیشرفت تحصیلی, همچنین پژوهش‌ها‌یی که درمجلات علمی_پژوهشی و علمی_ترویجی معتبر چاپ شده اند, بود. از میان آنها 47 مطالعه (25 پایان نامه و 22 مقاله) به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه, پایان‌نامه‌های مورد بررسی و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به صورت محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (0/85-α) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از شیوه فراتحلیل به تجزیه و تحلیل داده هاپرداخته شد, روش‌های آمار توصیفی مورداستفاده برای متغیرهای این پژوهش عبارتنداز: فراوانی, درصد فراوانی.روش‌های تجزیه وتحلیل استنباطی داده‌ها عبارت است از: تعیین اندازه اثر مطالعات, برآورد فاصله 95 درصدی, مقدارz برای معناداری اندازه اثر, بررسی سوگیری انتشار, ترکیب اندازه‌های اثر, تحلیل همگنی مطالعات, بررسی آزمون z. نتایج فراتحلیل نشان داد که اثرات توانایی ها, مهارت ها و توانایی ها بر پیشرفت تحصیلی معناداربود. نتایج این تحقیق نشان داد که اندازه اثرعوامل محیطی بر پیشرفت تحصیلی معنادار نبود. نتایج مربوط به تحلیل همگنی نشان داد تنها مطالعات توانایی ناهمگن بود. در بررسی علت ناهمگنی تحلیل تعدیل کننده‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد سطح مطالعات, روش تحقیق, روش آماری و روش نمونه گیری نقش تعدیل کننده در این پژوهش نداشتند.


[ بازدید : 689 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مطالعه اولویت های عمده و چالشهای دانشجویان ارشد ایرانی TEFL در نوشتن پایان نامه هایشان پارسای داخل

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258


مطالعه اولویت های عمده و چالشهای دانشجویان ارشد ایرانی TEFL در نوشتن پایان نامه هایشان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: بهنام مملوکی استاد راهنما: هدی دیوسر استاد مشاور: محمد آقاجان زاده
دانشگاه پیام نور استان گیلان, مرکز پیام نور رشت
چکیده
نوشتن پایان نامه یک کار دشواری است که مستلزم زمان , تفکر و تخصص در خصوص عنوان و موضوع , تحقیق و تجزیه و تحلیل و ارزیابی , گزارش اطلاعات حاصله می باشد (Zheng , 199 ) در مورد دانشجویانی که زبان مادری شان زبان انگلیسی نبوده و در این زمینه فعالیت کرده اند , در مورد اولویت ها و مشکلات تهیه پایان نامه و پروسه نوشتن آن تعداد محدودی تحقیق وجود دارد . تحقیق حاضر تلاشی است برای مخاطب قرار دادن این مشکلات و اولویت ها و چالش های پیش روی دانشجویان ارشد TEFL در نوشتن متون آکادمیک و بخصوص پایان نامه را آشکار و هویدا کند . تجزیه و تحلیل دیتاهای جمع آوری شده نشان دهنده این بود که در تمام دانشجویان با مشکلات گوناگونی از جمله : چالش های مربوط به زبان , تعیین موضوع تحقیق و منابع مربوط عدم آشنایی کافی به پروسه تحقیق , تعامل با سوپروایزر ها و مشاوران , مدیریت زمان و همچنین نبود اطلاع کافی از APA و قانون کپی رایت مواجه شده اند . اولویت بر اساس سه الگوی زمان , عنوان و هزینه بررسی شده است و بر اساس یافته ای تحقیق حاضر , توصیه می شود : روش های تحقیق که در دانشگاه ها ارائه می شود باسیتی از لحاظ مفاهیم و محتویات و رویکردهای تدریس , به منظور غلبه بر چالش های پیش رو موارد توصیف شدن توسط دانشجویان مدنظر قرار گیرد .


[ بازدید : 806 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تعیین میزان رعایت استاندارد در تهیه چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و د

چهارشنبه 26 تير 1398
15:30
بک لینک 09125879258


تعیین میزان رعایت استاندارد در تهیه چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران بین سالهایی 1376-1374
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1378
پدیدآور: محسن حفیظی‌اردکانی استاد راهنما: یحیی دوستدار
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی
چکیده
رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رعایت استاندارها در تنظیم چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به تفکیک سال, دانشکده و دانشگاه است . در این تحقیق از روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه و انتقال آن به سیاهه آماری استفاده شد. و با استفاده از اطلاعات آماری بدست آمده جداول میانگین, انحراف معیار و درصد و نمودارهای درصد تهیه گردید. براساس مقایسه جداول و انجام آزمون t نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه میانگینها, انحراف معیار و درصد دانشگاه تهران نسبتا وضعیت مناسبتری دارد و در سال 1375 نسبت به دیگر سالها میزان رعایت استانداردها بیشتر است و همچنین دانشکده علوم پزشکی وضعیت مطلوبتری دارد اما هیچ کدام از این اختلافات دارای تفاوت معنی‌داری نیست . از میان استانداردهای گزینش شده ایزو, بیشترین میزان رعایت استاندارهای را "نتایج" و پائین‌ترین میزان را "اطلاعات جانبی و تخصصی" دارد.


[ بازدید : 737 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی جامعه‌شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه) در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) درسال 1391-1390 پا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:29
بک لینک 09125879258


بررسی جامعه‌شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه) در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) درسال 1391-1390

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391

موضوع: علوم اجتماعی (میان رشته ای)

پدیدآور: شهلا مکملی استاد راهنما: فاطمه جمیلی استاد مشاور: منصوره اعظم آزاده

دانشگاه الزهرا (س), دانشکده اقتصاد و حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی جامعه شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه)در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)درسال1391-1390 بپردازد. با استفاده از دیدگاه گیدنز درباره اضطراب عمومی و دیدگاه مرتون درباره اضطراب پایگاهی یا موقعیتی (اضطراب دفاع), مدل نظری ارائه شده است. دراین مطالعه ,نمونه ای390 نفره از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه الزهرا به روش نمونه گیری سهمیه ای اتفاقی , با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به روش پیمایش مورد بررسی قرار گرفته اند. متغیّرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: سطح تداوم در گیری های رقابتی , عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار , سطح تداوم آرزوهای فردی اعتمادبنیادین. همچنین اضطراب عمومی به عنوان متغیّر واسط و اضطراب پایگاهی یا موقعیتی(اضطراب دفاع ) به عنوان متغیّر وابسته در نظر گرفته شده است.در تحلیل دو متغیّره ,متغیّرهای سطح تداوم درگیری های رقابتی,عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار ,سطح تداوم آرزوهای فردی و اضطراب عمومی ,رابطه معنا داری را با متغیّر وابسته نشان داده اند. همچنین بین اضطراب عمومی و اعتماد بنیادین همبستگی معنا دار منفی وجود دارد. در تحلیل چند متغیّره نیز متغیّر عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار رابطه مثبت و معنی داری با متغیّر اضطراب پایگاهی یا موقعیتی(اضطراب دفاع )داشته است.[ بازدید : 730 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

عکاسی صنعتی

دوشنبه 17 تير 1398
13:21
بک لینک 09125879258


عکاسی صنعتی

پارسی نگاران با استفاده از کادر مجرب محصول شمارا به‌صورت دقیق ، کامل و باکیفیت بالا با پروداکت مناسب به نمایش می‌گذارد. در این شاخه از عکاسی ، تیم عکاسی پارسی نگاران با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب نورهای دقیق و کامل تلاش می‌کند تا حد امکان تصوری باکیفیت و دقیق از کالا ثبت کند که در آن تمامی خصوصیات ظاهری کالا به نمایش گذارده شود . به بیان ساده‌تر وظیفه تیم عکاسی پارسی نگاران این است که نمای کاملی را از کالا برداشت کرده و جهت ارائه به مشتری به کارفرما ارائه کند. در اینجا همان‌گونه که بیان شد هدف تنها یک‌چیز است : نمایش کامل و واضح کالا از زوایای مختلف و زیبا . دقیقاً همان کاری که ما در پارسی نگاران انجام می‌دهیم.


[ بازدید : 774 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

هدایای تبلیغاتی

دوشنبه 17 تير 1398
13:20
بک لینک 09125879258


هدایای تبلیغاتی

شاید بتوان گفت که هدایای تبلیغاتی یکی مهم‌ترین عوامل جلب‌توجه مشتری است که می‌تواند اثر زیادی در به خاطر سپردن محصول یا خدمات داشته باشد بنابراین انتخاب صحیح نوع هدیه تبلیغاتی، بکار گیری خلاقیت در طراحی آن و مرتبط بودن آن با محصول یا خدمات موردنظر از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از هدایای تبلیغاتی برای قدردانی از مشتریان یا همکاران بکار رفته و بسیاری از آن‌ها از هدیه تبلیغاتی خود استفاده می‌کنند، ارائه هدیه‌ای خلاق که مخاطب را به هیجان آورد باعث خشنودی مخاطب و پیدا شدن نگرش مثبت نسبت به تبلیغ‌کننده در او می‌گردد.


[ بازدید : 1572 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

طراحی و برنامه ریزی کمپین

دوشنبه 17 تير 1398
13:20
بک لینک 09125879258

طراحی و برنامه ریزی کمپین

تجربه ثابت نموده است که تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد چشم اندازهای استراتژیک، به نتیجه مطلوب نمی رسد. لذا در این واحد سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی، کمپین یکپارچه ای ارائه دهد. همچنین در این واحد با بررسی رسانه های مختلف و اثربخشی آنها پیشنهادات ویژه ای در قالب برنامه مدون تبلیغاتی به مشتریان ارائه می شود تا ضمن ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر به بازار هدف گسترده تری انتقال داده شود.


[ بازدید : 777 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سایت 50005 است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عطر مردانه اورجینال انجام پروژه متلب نمای چوبی چوب نما مشاور گروپ لیزر فوتونا بلیط هواپیما تهران بندرعباس اسپیس تعمیرات تخصصی آیفون درمان قطعی خروپف اسپیس فریم اجاره اسپیس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]